משלוחים והחזרות

מדיניות החזרת מוצרים/החלפת מוצרים/ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט

החברה תאפשר ללקוח/ה לבטל את הזמנתו/ה ולהחזיר מוצר או להחליף את המוצר שרכש/ה באתר האינטרנט, בהתאם למדיניות החברה המפורטת להלן ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 וכפי שיעודכנו מעת לעת (להלן: “מדיניות החזרת/החלפת מוצרים“). לחברה שמורה הזכות לשנות ו/או לעדכן מעת לעת את מדיניות החזרת /החלפת המוצרים וזאת מבלי שתחויב לתת הודעה כלשהי ללקוח. על הלקוח/ה מוטלת האחריות להתעדכן מעת לעת במדיניות החזרת/החלפת מוצרים, כפי שזו תתפרסם על ידי החברה מעת לעת ו/או על פי דין.

להלן עיקרי מדיניות החזרת/החלפת מוצרים שנרכשו ע”י הלקוח/ה באתר האינטרנט ואין בהם כדי להוות ייעוץ משפטי כלשהו:

מועד אחרון להחזרה (ביטול)/החלפה מיום קבלת אישור ביצוע ההזמנה בדוא”ל חוזר ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר.

אופן ההחזרה/החלפה ביטול רכישה שבוצעה באתר האינטרנט יעשה באמצעות פנייה של הלקוח/ה בכתב למוקד שירות הלקוחות של אתר האינטרנט, לרבות באמצעות פקסימיליה ו/או תקשורת אלקטרונית (להלן: “הודעת הביטול“).

אופן ההחלפה (חל במקרים של החלפת מוצר בלבד ולא במקרים של החזרה/ביטול הרכישה) במוצר אחר, ייעשה באמצעות פנייה טלפונית/פנייה באתר, של הלקוח/ה למוקד שירות הלקוחות של החברה, שבמסגרתה ת/יציין הלקוח/ה מה המוצר שרכש/ה (להלן: “המוצר הישן” ו/או “ההזמנההישנה“) ומה המוצר החדש אותו ברצונו/ה לרכוש במקום המוצר הישן (להלן: “המוצר החדש” ו/או “ההזמנה החדשה“). לאחר פנייתו/ה של הלקוח/ה ובחירת מוצר חדש כאמור, ת/יקבל הלקוח/ה אישור על ביצוע ההזמנה החדשה בדוא”ל חוזר וההזמנה הישנה תבוטל.

תנאים להחזרה/החלפה המוצר לא נפגם, לא נעשה בו כל שימוש והוא באריזתו המקורית כשהיא שלמה כפי שקיבלה הלקוח/ה.

לא תתאפשר החזרה ולא תתאפשר החלפה של מוצרים מסוג ב’ שנרכשו במבצעי בזק.

לא תתאפשר החזרה ולא תתאפשר החלפה של מוצרים שנרכשו במסגרת מבצעים שנערכו באתר האינטרנט, כהגדרת מונח זה לעיל. רכישה של מוצרים במסגרת מבצעים היא רכישה סופית.

הלקוח/ה ת/יחזיר את המוצרים באמצעות דואר רשום או שליח מטעמו בתיאום מראש עם שירות הלקוחות של אתר האינטרנט.

במידה והלקוח/ה אסף/ה את המוצר באופן עצמאי מחנות החברה, ת/ישיב הלקוח/ה עצמאית את המוצר לחנות החברה, בתיאום עם מוקד שירות הלקוחות ובמועדים המפורטים בסעיף 10 לעיל.

דמי ביטול

לאחר שהחזיר הלקוח/ה את המוצרים, יוחזר לו סכום הרכישה בניקוי דמי ביטול, דמי הביטול יהיו בגובה 5% ממחיר העסקה, או בסך 100 ש”ח – לפי הנמוך מביניהם.

במידה וקבלת המוצר על-ידי הלקוח/ה בוצעה באמצעות שליח, הלקוח/ה ת/יחויב בדמי המשלוח המלאים (35 שקלים חדשים) בגין ביטול הרכישה גם אם במעמד הרכישה ניתנה הנחה כלשהי על מחיר המשלוח.

לחברה שמורה הזכות, לפי החלטתה ושיקול דעתה הבלעדי, לשנות מפעם לפעם את מדיניותה בעניין גביית דמי ביטול וללקוח/ה לא יהיו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בקשר לכך.

ביטול החיוב והחזר כספי

בכפוף לקיומם של התנאים לביטול, כמפורט בסעיף זה לעיל, תוך 14 ימים מיום אישור קבלת הודעת הביטול של הלקוח/ה על ידי מוקד הלקוחות או תוך 14 ימים מיום שקיבל/ה הלקוח/ה אישור על ביצוע ההזמנה החדשה בדוא”ל חוזר, לפי העניין, תבטל החברה את חיוב הלקוח/ה בגין רכישת המוצר הישן או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין ותשיב ללקוח/ה את אותו הסכום בו חויב בפועל בגין המוצר הישן או בגין ההזמנה הישנה, לפי העניין (במקרה בו הלקוח/ה כבר חויב בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי), באמצעות זיכוי כרטיס האשראי ששימש אותו לרכישת המוצר הישן או ביצוע ההזמנה הישנה, לפי העניין או שתבטל את חיוב הלקוח/ה (במקרה בו הלקוח/ה עדיין לא חויב/ה בפועל על ידי חברת כרטיסי האשראי).

למען הסר ספק מובהר כי מדיניות החזרת מוצרים, כפי שנקבעה ומוצגת באתרי אינטרנט אחרים ו/או ברשתות שונות ו/או בחנויות פרטיות ו/או אצל ספקים שונים, לא תחול על לקוח/ה אשר רכש מוצרים באתר האינטרנט ולהפך.

צריכים עזרה?