מדיניות הפרטיות

 לצורך רכישה באתר האינטרנט על הלקוח/ה למלא את פרטיו/ה האישיים. ללא מילוי הפרטים האישיים הלקוח/ה לא ת/יוכל לבצע רכישה באמצעות אתר האינטרנט.

הלקוח/ה מאשר/ת ומסכים/ה כי כל הפרטים האישיים שמולאו על ידו/ה לצורך רכישה באתר האינטרנט, נמסרו על ידו/ה מתוך הסכמה, בחירה ורצון חופשי. כמו כן ידוע ללקוח/ה כי החברה תהיה רשאית לאגור במאגרי המידע של החברה את הפרטים האישיים שמולאו על ידו/ה וכן את המידע שייאסף אודותיו תוך כדי השימוש שייעשה על ידו באתר האינטרנט וכל נתון אחר שיופק על סמך ניתוח המידע כאמור. יודגש כי לא חלה על הלקוח/ה חובה חוקית למסור את הנתונים הנ”ל, אלא לצורך מימוש האפשרות לרכוש מוצרים באמצעות אתר האינטרנט.

הלקוח/ה מאשר/ת כי ידוע לו/ה שהחברה תהיה רשאית לאסוף בעת השימוש על ידו באתר האינטרנט ולאגור במאגר הנתונים של החברה, מידע אודות הרגלי הקניה של הלקוח/ה, צרכיו/ה, מוצרים שרכש/ה, מידע או פרסומת אותם קרא/ה, העמודים אשר צפה/תה בהם, ההצעות שהתעניין/ה בהם, אמצעי התשלום אשר שימש אותו/ה וכל מידע אחר (לרבות אך לא רק באמצעות קבצי “עוגיות”=”קוקיס”).

הלקוח/ה מאשר/ת ונותן להחברה את הסכמתו למסור את פרטיו/ה האישיים, כפי שמולאו על ידו/ה באתר האינטרנט וכן את המידע והנתונים שיאספו אודותיו/ה כמפורט בסעיף זה לעיל (להלן בסעיף זה: “המידע“), לכל גורם מטעם החברה ו/או מועדון הלקוחות, בין היתר לצורך מתן הטבות המותאמות אישית, עריכת סקרים ומחקרי שוק, דיוור ישיר, הפקת מידע סטטיסטי ועוד. כמו כן הלקוח/ה מאשר/ת ונותן/ת לחברה את הסכמתו/ה למסור את המידע כהגדרתו לעיל לצד שלישי אשר זקוק למידע זה לצורך מתן השירות ללקוח/ה כתוצאה מהרכישה שבוצעה על ידי הלקוח/ה באתר האינטרנט ו/או בקשר אליה, ובכלל זה גם לנציגי שירות הלקוחות של אתר האינטרנט ו/או חברת השליחויות, לרבות עובדיה ו/או שליחיה ו/או למועדון הלקוחות.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה תהיה רשאית למסור את המידע כאמור לעיל לחברות קשורות לחברה וכן תהיה רשאית למסור את המידע בכל מקרה של מיזוג חברות ו/או רה ארגון ו/או העברת הבעלות ו/או הזכויות באתר האינטרנט לצד שלישי ו/או לחברות שבשליטת החברה ו/או לחברות קשורות.

החברה תהיה רשאית להעביר נתונים ממאגר המידע למפרסמים שונים. מובהר בזאת כי המידע שיועבר לידי המפרסמים לא יהיה מידע שיאפשר בדרך כלשהי את הזיהוי האישי של הלקוח/ה.

החברה תהיה רשאית למסור את המידע בכל מקרה בו נתקבל אצלה צו שיפוטי ו/או החלטה ו/או בקשה עפ”י דין למסור את המידע המצוי ברשותה, בהתאם לפרטים שמולאו על ידי הלקוח/ה באתר האינטרנט ו/או לעשות שימוש במידע בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה, או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין הלקוח/ה לבין החברה ו/או מי מטעמה.

הלקוח/ה מאשר כי ידוע לו/ה כי מטרות מסירת הפרטים האישיים שימסרו על ידו הינם: (1) ביצוע בפועל של רכישת המוצרים באמצעות אתר האינטרנט וכל הפעולות הנלוות והקשורות בכך; (2) שיווק מידע פרסומי כמפורט להלן ודיוור ישיר ע”י החברה ו/או ע”י חברות קשורות; (3) שימוש בפרטי הלקוח/ה לפי צרכי החברה, בין היתר לצורך איסוף ו/או ניתוח מידע אודות הרגלי הקנייה, העדפות, מידע ו/או פרסומות שנקראו על ידו/ה באתר האינטרנט, זמן שהותו/ה באתר האינטרנט, תדירות כניסתו/ה לאתר האינטרנט ונתונים נוספים; (4) התאמה אישית של מרכיבים ונושאים באתר האינטרנט בהתאם לתחומי התעניינות הלקוח/ה וציפיותיו/ה.

החברה מתחייבת לנקוט באמצעי זהירות בכדי לשמור על הפרטים האישיים ו/או המידע של הלקוח/ה ותעשה מאמצים להתקשר עם צדדים שלישיים אמינים בכדי למנוע עשיית שימוש לרעה בפרטים האישיים ו/או במידע שנמסרו לה על ידי הלקוח/ה בעת רכישה באתר האינטרנט. יחד עם זאת, במקרה בו יעלה בידי צד שלישי לשבש ו/או להפריע ו/או לחדור ו/או לעשות שימוש לרעה ו/או לעשות כל פעולה אחרת שלא כדין, על אף אמצעי הזהירות בהן נקטה החברה, בפרטיו/ה האישיים ו/או במידע של הלקוח/ה, לא תהיינה ללקוח/ה ו/או מי מטעמו/ה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מכל מן וסוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או פגיעה שעלולה להיגרם ו/או שתיגרם כתוצאה מעשיית שימוש שלא כדין על ידי הצד שלישי.

מידע פרסומי

הלקוח/ה מאשר/ת כי ידוע לו/ה כי החברה ו/או חברה הקשורה לה תהינה רשאיות לשגר דבר פרסומת ו/או מידע שיווקי באמצעות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר, שיחה מוקלטת ובכל אמצעי אחר מפרטי אמצעי התקשורת שמסר הלקוח/ה במסגרת הפרטים האישיים.

לקוח/ה אתר האינטרנט אשר לא מעוניין/ת בקבלת מידע פרסומי כאמור, נדרש/ת לסמן סימון במקום המיועד לכך באתר האינטרנט בעת ההרשמה, לפיו הוא/היא אינו/ה מעוניין/ת בקבלת מידע פרסומי. לקוח/ה אתר האינטרנט ת/יהיה רשאי/ת להודיע בכל עת על רצונו/ה שלא לקבל מידע פרסומי וזאת באמצעות מתן הודעה בכתב ו/או בדרך שבה נמסר לו המידע הפרסומי, לפי בחירתו/ה.

הואיל ולהחברה ו/או לחברה קשורה לה אין יכולת לברר ו/או לבדוק האם הלקוח/ה עושה שימוש בכתובת דואר אלקטרונית המשותפת ללקוח/ה ולמשתמשים נוספים, החברה ו/או חברה הקשורה לה רואות באי סירוב הלקוח/ה לקבל דבר פרסומת כאמור כאישור ומתן התחייבות מצד הלקוח/ה וכן מצד המשתמשים הנוספים כלפי החברה ו/או חברה הקשורה לה לכך שניתנה הסכמתם של המשתתפים הנוספים באותה כתובת דואר אלקטרונית לקבלת המידע הפרסומי.

צריכים עזרה?